Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt! De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals:

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?

2. Wat gaat goed en wat kan beter?

 

Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur

 

Plaats: Stadhuis Groningen, Nieuwe Raadzaal

Er worden 5 thematafels gevormd: - samenleven in de buurt, - veiligheid, - actief in de samenleving, - (mantel)zorg, - leren/onderwijs.

Benadering vanuit de invalshoeken: preventie, samenwerking en zeggenschap.

Naast de thematafels is er een ‘babbelbox’, hierin kan iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet op het gebied van de genoemde thema’s.

Raadsleden willen met deze bijeenkomst informatie ophalen in de stad over wat er leeft over zorg en welzijn om hiermee eventueel het gemeentelijk beleid bij te kunnen sturen.

Meer informatie en opgave via de website: https://gemeente.groningen.nl/expertmeetingwij

(Indien u plaats wilt nemen op de publieke tribune of wilt toehoren tijdens de thematafels, hoeft u zich niet aan te melden. Ook niet indien u spontaan wilt inspreken via de babbelbox). 

 

De gemeente Groningen begint deze week (25 september) met de werkzaamheden aan de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg in de stad. Het gaat in eerste instantie om voorbereidende werkzaamheden, die twee weken duren.
 
Er worden kabels en leidingen verlegd. Tijdens dit werk worden bussen omgeleid. De winkels blijven bereikbaar, meldt de gemeente.

Fietsrotonde

Als de voorbereidingen zijn afgerond, wordt begonnen met de aanleg van een fietsrotonde. Op de rotonde hebben fietsers voorrang op de auto's.

Slimme Fietsroute

De fietsrotonde wordt onderdeel van de nieuwe Slimme Fietsroute, tussen het Hoofdstation en Zernike. Hiermee wil de gemeente fietsers op die route buiten het stadscentrum houden.Op hetzelfde 'snelfietspad' werd eerder het kruispunt bij de Eikenlaan vernieuwd. Daar hebben fietsers sinds 4 september voorrang op auto's. De situatie zorgt voor veel ergernis bij automobilisten. Ook was er in de eerste week een aanrijding op het punt. De gemeente pakt daarom de straatverlichting aan. Het gaat bij de Eikenlaan overigens niet om een rotonde, maar een kruispunt.

Lees ook:

- Nieuwe fietsroute moet zorgen voor minder drukte in centrum Stad

 

(http://www.rtvnoord.nl/nieuws/183724/Stad-begint-met-kruising-waar-fietsers-voorrang-krijgen)

Wees welkom op Zaterdag 23 september in het Palet!

U wordt van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn in het palet, het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.00 uur Presentatie plannen voor de inrichting het Palet
  • 15.00 uur Werk mee in de tuin met de schoffelgroep
  • Vanaf 17.00 uur wordt afgesloten met de altijd gezellige jaarlijkse buurtbarbecue voor alle bewoners van het 3de Schilderskwartier.

Voor het gehele programma zie:

 

We hopen dat u aanwezig zult zijn in het palet op zaterdag 23 september!

Hebt u vragen of wilt u contact omtrent dit initiatief : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Flyer: PDF Programma Palet 23 September 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komt allen

 

 

Op 19 oktober zullen in het trottoir voor zeven voormalige woonhuizen van oorlogsslachtoffers in de Schilderswijk 19 Stolpersteine worden gelegd.

Het bestuur van de Stichting Stolpersteine Schilderswijk Groningen nodigt u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Zie voor alle details onderstaande uitnodiging:

Bouwvergunning Watertoren

Op 6 juli 2017 is de bouwvergunning afgegeven voor de verbouw van de Watertoren aan de Hofstede de Grootkade. Goed dat de watertoren weer een functie krijgt. De vergunningverlening brengt echter wel een aantal zorgpunten met zich mee die we met jullie willen delen. Ook willen we jullie informeren over de mogelijkheden om in beroep te gaan. Hiervoor is nog tijd tot donderdag 17 augustus. Tot slot zijn we benieuwd naar jullie mening over de plannen (positief of negatief). Laat het ons weten via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De plannen
In het kort: de watertoren krijgt een aantal nieuwe functies. Op de begane grond komt een galerie. In het middengedeelte komen 12 appartementen en bovenin komt een restaurant. Dit vergt intern een grondige verbouwing, maar ook aan buitenkant zullen de nodige aanpassingen worden gedaan. De tuin rondom de watertoren wordt semi-publiek terrein met een parkje en fietsenstallingen; de bomen/struiken rondom de watertoren zullen grotendeels worden gekapt met gevolgen voor direct omwonenden. Zie voor de volledige plannen bijgevoegde documenten.

De zorgpunten
In hoofdlijnen hebben wij 2 belangrijke zorgpunten. De eerste is het kappen van de grote bomen rondom de watertoren. In de stukken is niet terug te lezen welke bomen worden gekapt en waar en in welke mate groen wordt terug geplant. Mogelijk leidt het dus ook tot privacy problemen voor direct omwonenden. Dit nog los van het feit dat wij het kappen van deze bomen (ons prachtige groen in de wijk) zonde en erg rigoureus vinden. Het heeft in onze ogen namelijk een positief effect op de leefbaarheid in de wijk.

Het tweede punt baart zo mogelijk nog meer zorgen, namelijk de toenemende parkeerdruk.

Volgens de gemeente neemt de parkeerdruk in de nabije omgeving van de watertoren toe (met 44 auto’s) tot een niveau van bijna 85%, wat zij zelf als maximum grens hanteren als het gaat om het zoeken naar een parkeerplaats. Bij de berekeningen van deze parkeerdruk neemt men ook parkeerplaatsen mee aan het woonerf in de Mondriaanstraat. Men gaat er dus vanuit dat de parkeerplekken in deze doodlopende straat gebruikt kunnen worden door bewoners/bezoekers van de watertoren. Het lijkt ons ten eerste uiterst discutabel om parkeerplaatsen op een (doodlopend) woonerf mee te tellen (je wilt daar geen verkeer zoekend naar een parkeerplaats). Daarnaast komen onze eigen berekeningen van de parkeerdruk uit op bijna 100%, wat betekent dat er geen enkele parkeerplaats meer beschikbaar is rond het avonduur. De parkeerdruk in de wijk is al toegenomen door het verminderd aantal parkeerplaatsen als gevolg van de aanpassingen aan de Kraneweg. Ook de plannen rondom de slimme fietsroute zorgen voor een vermindering van het aantal parkeerplaatsen. Wij hebben bovenstaande met de gemeente besproken. De gemeente geeft aan na de vakantie actuele parkeer-tellingen te willen uitvoeren om zodoende een goed/actueel beeld te kunnen vormen alvorens de discussie met ons verder aan te gaan.

Beroepsmogelijkheden
De gemeente en de projectontwikkelaars zijn voornemens om nog een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren voor alle omwonenden en belanghebbenden. Dit zal echter pas in september plaats kunnen vinden nadat de actuele parkeer-tellingen hebben plaatsgevonden. Deze voorlichtingsbijeenkomst moet dienen om bewoners de gelegenheid te geven tot het stellen van vragen om zodoende ook te kunnen beoordelen wat de plannen voor eenieder betekenen. In september is echter de beroepstermijn om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunningverlening al verlopen, en zou de vergunning onherroepelijk zijn. Om dat te voorkomen zal Vereniging het 3e Schilderskwartier een proforma beroep (aankondiging dat we in beroep gaan) indienen. Dat geeft ons de gelegenheid om ook na de officiële beroepstermijn een beargumenteerd beroep in te dienen, omdat bij bovengenoemde voorlichtingsbijeenkomst de gemeente zal toelichten in welke mate de parkeerdruk toeneemt en hoe men tot die conclusie is gekomen. Er zijn 2 mogelijkheden voor beroep:

 

·       Een aantal bewoners van het 3e Schilderskwartier heeft bij de bouwaanvraag in 2016 een zienswijze ingediend. Zij kunnen zelf beroep indienen tegen de gehele bouwvergunning.

·       Alle overige omwonenden kunnen alleen beroep indienen tegen wijzigingen in de vergunning en dat betreft dan de berekeningen rondom de parkeerdruk.

Via onderstaande link komt u op de pagina van de Staatscourant waar de verleende vergunning is gepubliceerd en waarin de beroepsprocedure plus link naar de rechtbank Noord-Nederland staat vermeld.

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-38931.html

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Samenvattend:

·       Als 3e Schilderskwartier gaan wij in beroep (parkeerdruk en bomenkap) en daartoe dienen we nu alvast een z.g. proforma beroep in om voldoende tijd te krijgen om de zaak over de zomervakantie heen te tillen.

·       Wij zijn erg benieuwd naar uw mening (zeker ook naar die van de bewoners van de Mondriaanstraat)

 

·       Of u nu wel of niet zelf in beroep gaat, wij zijn benieuwd naar uw mening! Meld dat s.v.p. graag even terug via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

Hi

 

banner.png