Verslag overleg met omwonenden op 23 september ’17

 

Op een prachtige nazomerzaterdag heeft de Paletcommissie de bijgestelde plannen besproken met de buurt.

 

Het was de Nationale Burendag, 23 september 2017,  en onze jaarlijkse BBQ.

De uitnodiging voor de plannen hebben we huis aan huis ruim van tevoren rondgebracht.

Daarop stond ook het bijgestelde plan voor het Palet.

Daarnaast stond Het Palet aangekondigd op de website van het 3e Schilderskwartier.

 

Er waren ongeveer 15 buurtbewoners. Wijnand Aalderink en Bram Adema hebben de plannen toegelicht.

Daarna was er ruimte voor vragen. Een greep uit de vragen.

 

Of het halfverharde pad bij regen niet glad wordt. Een oudere mevrouw vroeg dat.

De reactie was dat een voorbeeld kan zijn de paden in het Noorderplantsoen. Maar het kan ook een schelpenpad worden.

De wens voor een stevig pad dat niet glad wordt, nemen we mee in het overleg met de gemeente.

De gemeente gaat dit ontwerp technisch verder uitwerken.

 

Een andere vraag ging over de schommel. Veel reacties waren om de schommel te laten staan.

Ouders en grootouders zitten bij de banken terwijl de kinderen schommelen.

Juist die klassieke schommel wordt gewaardeerd.

We gaan dat met de gemeente bespreken.

Wellicht kan ook een nestschommel worden geplaatst waar de landschapsarchitect dat heeft bedoeld.

Of kan een trampoline op de plek van de geplande nestschommel worden ingegraven?

 

Omwonenden waren tevreden dat er geen bomen verdwijnen.

Toch kwam ook de vraag naar meer diversiteit, bijvoorbeeld naar vruchtbomen.

En werd gevraagd of de grote bomen gesnoeid kunnen worden als deze te groot worden.

 

Als laatste de vraag of de prikstruiken verdwijnen. Hier wordt veel hinder van ondervonden bij het voetballen.

Als je naast het coaltje schiet is de bal gelijk lek (waarschijnlijk een onbedoeld effect).

Wij hebben aangegeven dat de gemeente rekening houdt met delen nieuwe beplanting aan te brengen.

De suggestie kwam om de prikkelbosjes te vervangen door plukfruit: bessenstruiken of frambozen?

 

De belangstellenden zijn bedankt voor hun komst en hun inbreng.

Een mevrouw, jonge moeder van een klein kind, vertelde nog hoe goed ze het vond dat dat het Palet verder wordt uitgebreid.

En een buurman wil wel regelmatig compost leveren.

 

De Paletcommissie zal met de gemeente de plannen verder uitwerken.

 

 

De Paletcommissie is met de gemeente in overleg geweest.

Het ontwerp is bijgesteld n.a.v het overleg wat we met omwonenden hebben gehad op 23 september ’17.

Hierbij de belangrijkste veranderingen:

1- Het halfverharde pad wordt in overleg met de gemeente uitgevoerd in hetzelfde materiaal dat ook gebruikt wordt in het Noorderplantsoen.

Het pad wordt uitgevoerd in Koersmix

2- De bestaande schommel blijft staan. Er wordt nog onderzocht of de schommel vervangen moet worden wanneer de technische kwaliteit dit vraagt. Dan wordt ook de ondergrond in kunstgras uitgevoerd.

3- In overleg kan de geplande nestschommel worden ingeruild voor een trampoline.

 

Met vriendelijke groet,

Dik Breunis 

 

 

De jaarvergadering vindt plaats op maandagavond 29 januari 2018 bij de locatie Noorderpoort aan de Melkweg. Vanaf 19.30 uur staat de koffie en thee klaar, wij starten met de vergadering om 20.00 uur.

De agenda van de jaarvergadering is:

 • Opening door Mathijs Groeneveld (voorzitter)
 • Activiteiten 2017 (zie mail 17 september ‘17)
  • Stand van zaken Palet
  • Ontwikkelingen Watertoren
  • Fietsroute
  • Jan Lutmastraat
 • Financieel jaarverslag door Menno Hemminga (penningmeester)
  • Accordering kascommissie
  • Benoeming nieuwe kas leden 
 • Inventarisatie activiteiten voor en door buurtbewoners
 • Toelichting bestemmingsplan Schildersbuurt door vertegenwoordiger van de gemeente Groningen
 • Afsluiting     

Tot de 29 januari.

Met vriendelijke groet, 

Bestuur 3e Schilderskwartier

Oproep voor de Expertmeeting WIJ en het veld

Stadjers, bewonersorganisaties en professionals: Praat mee over de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt! De gemeenteraad van Groningen wil graag weten van bewoners(-organisaties) en professionals:

1. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van welzijn en zorg bij u in de buurt?

2. Wat gaat goed en wat kan beter?

 

Datum: dinsdag 31 oktober, 19.00 uur

 

Plaats: Stadhuis Groningen, Nieuwe Raadzaal

Er worden 5 thematafels gevormd: - samenleven in de buurt, - veiligheid, - actief in de samenleving, - (mantel)zorg, - leren/onderwijs.

Benadering vanuit de invalshoeken: preventie, samenwerking en zeggenschap.

Naast de thematafels is er een ‘babbelbox’, hierin kan iedereen zijn of haar mening geven over alles wat zich in buurten en wijken voordoet op het gebied van de genoemde thema’s.

Raadsleden willen met deze bijeenkomst informatie ophalen in de stad over wat er leeft over zorg en welzijn om hiermee eventueel het gemeentelijk beleid bij te kunnen sturen.

Meer informatie en opgave via de website: https://gemeente.groningen.nl/expertmeetingwij

(Indien u plaats wilt nemen op de publieke tribune of wilt toehoren tijdens de thematafels, hoeft u zich niet aan te melden. Ook niet indien u spontaan wilt inspreken via de babbelbox). 

Op woensdag 20 december opent wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen om 11.00 uur officieel de fietsrotondeWilhelminakade/ Prinsesseweg. Het is de eerste fietsrotonde in Noord-Nederland, die alleen toegankelijk is voor fietsers. De rotonde is onderdeel van het project Slimme Fietsroutes. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

 

Al jaren werd deze kruising als onoverzichtelijk en onveilig ervaren. Dit komt onder andere door de verschillende verkeersstromen, de verschillende wegprofielen en de aansluitende fietsroute op het Jaagpad. Daarom heeft de raad in 2016 besloten aan de hand van vijf mogelijke varianten deze kruising aan te pakken. Tijdens inloopavonden zijn deze varianten gepresenteerd. Hieruit bleek dat de fietsrotonde de voorkeur had. Deze voorkeursvariant is afgelopen maart 2017 opnieuw aan de belanghebbenden voorgelegd. Het plan werd vervolgens door een grote meerderheid van de bezoekers positief ontvangen.

 

In oktober is begonnen met het verleggen van de kabels en leidingen. Vervolgens is begonnen met de aanleg van de fietsrotonde. Op vrijdag 7 december zijn de meeste werkzaamheden afgerond en de fietsrotonde door de fietsers in gebruik genomen. Komende weken vinden nog wel afrondende werkzaamheden plaats, zoals afwerking beplanting e.d.

 

Programma 20 december

11.00 uur      Ontvangst bij de rotonde met koffie beschikbaar gesteld door Jumbo Wilhelminakade

 

11.15 uur      Toespraak door wethouder Paul de Rook

Aansluitend openingshandeling

 

 

 

De gemeente Groningen begint deze week (25 september) met de werkzaamheden aan de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg in de stad. Het gaat in eerste instantie om voorbereidende werkzaamheden, die twee weken duren.
 
Er worden kabels en leidingen verlegd. Tijdens dit werk worden bussen omgeleid. De winkels blijven bereikbaar, meldt de gemeente.

Fietsrotonde

Als de voorbereidingen zijn afgerond, wordt begonnen met de aanleg van een fietsrotonde. Op de rotonde hebben fietsers voorrang op de auto's.

Slimme Fietsroute

De fietsrotonde wordt onderdeel van de nieuwe Slimme Fietsroute, tussen het Hoofdstation en Zernike. Hiermee wil de gemeente fietsers op die route buiten het stadscentrum houden.Op hetzelfde 'snelfietspad' werd eerder het kruispunt bij de Eikenlaan vernieuwd. Daar hebben fietsers sinds 4 september voorrang op auto's. De situatie zorgt voor veel ergernis bij automobilisten. Ook was er in de eerste week een aanrijding op het punt. De gemeente pakt daarom de straatverlichting aan. Het gaat bij de Eikenlaan overigens niet om een rotonde, maar een kruispunt.

Lees ook:

- Nieuwe fietsroute moet zorgen voor minder drukte in centrum Stad

 

(http://www.rtvnoord.nl/nieuws/183724/Stad-begint-met-kruising-waar-fietsers-voorrang-krijgen)

banner.png